Wat wil de Bedrijfs-belangenvereniging

Beginnend bij het Bruisend Hart...

lees meer

inwoners

gemeente Sluis

actieve ondernemersmentaliteit

Bedrijfs belangenvereniging Breskens

De BBVB pretendeert de belangen te behartigen van alle ondernemingen die bij haar aangesloten zijn, ongeacht de branche waar deze ondernemingen werkzaam in zijn. De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens wil als het ware overkoepelend werken en de belangen in een ruimer daglicht stellen. De vereniging wil de voor- waarden voor het ondernemersklimaat zo optimaal mogelijk maken. Dat is een opgave die niet zo simpel is als het opgeschreven wordt. De belangen van de diverse ondernemingen zijn niet altijd onder één noemer onder te brengen, soms is het zelfs zo dat er tegenstellingen heersen in deze belangen. Dan is het de taak van de vereniging om te proberen tot een eensluidend inzicht te komen, met inachtneming van alle belangen en het laten prevaleren van het algemeen belang. Dat is niet altijd eenvoudig.

De vereniging heeft door een differentiatie van de bestuurstaken een basis geschapen waardoor de specialiteiten en de specifieke kennis van de bestuursleden optimaal kunnen worden aangewend. Een aantal van deze bestuursleden zijn gepensioneerd en hebben daardoor wat tijd beschikbaar. Bovendien is er een schat aan ervaring die ten nutte van de bedrijven beschikbaar is. Hierdoor is de vereniging ook in staat om adviserend op te treden naar de overheden en zodoende een inbreng te geven in de oplossingen van de specifieke problemen en de wensen die er bij de leden van de vereniging leven. Daarom is er ook een regelmatig overleg met de politieke partijen in onze gemeente met de bedoeling ook de politiek informatie te geven van hetgeen wij willen.

De portefeuillehouders van de verschillende disciplines in de vereniging worden dan ook regelmatig ingeschakeld om de diverse plannen die er leven te komen toelichten. Wij zijn daar gelukkig mee omdat het voor de ondernemers van Breskens de mogelijkheid biedt om van gedachten te wisselen en ook daardoor te weten dat er aandacht aan hun wensen zal worden besteed. En er zijn veel wensen in het Breskens van heden.

De tijd gaat snel, veranderingen van inzicht, veranderende maatschappelijke structuren zijn de oorzaak dat de ondernemingen snel moeten inspelen op deze veranderende maatschappij. Dat vergt kennis, tijd en visie. De kennis en de visie is er meestal wel, de tijd om dingen, in het algemeen belang, te doen die ontbreekt heel vaak. Dat is logisch, de beschikbare tijd moet aangewend worden om het eigen bedrijf te runnen. Hier nu ligt, volgens ons, een taak voor de bedrijfsbelangenvereniging, namelijk: een katalyserende factor zijn in datgene wat het bedrijfsleven wil en hetgeen de overheid doet. Met andere woorden: Een bemiddelende, terzake kundige rol spelen om tot een goed overleg tussen overheid en bedrijfsleven komen en om zodoende een goed en voor iedereen aanvaardbaar product te verkrijgen.

Dit is één van de doelstellingen van de vereniging. Natuurlijk zijn er ook bij ons meer wensen. Een van die wensen is dat de leden ons het vertrouwen geven om zaken, die hun na aan het hart liggen, bij de diverse overheden aan te kaarten en daardoor de voor allen aanvaardbare oplossingen te creëren.

De vereniging hoopt dat in de toekomst de samenwerking tussen de leden van de vereniging, de overheid en het bestuur van de vereniging zal toenemen tot een wederzijds profijt.